Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου, την εφαρμογή του νόμου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και στην εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
- Συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό του συλλόγου, καθώς και τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
- Σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί τις δράσεις για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.
- Οργανώνει και επιβλέπει τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων και επιτροπών.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Η διάρκεια της θητείας του είναι διετής. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σήμερα, έχει την ακόλουθη σύνθεση:
1. Παύλος Σταματίδης, Πρόεδρος
2. Παντελής Σαββαΐδης, Αντιπρόεδρος
3. Σοφία Καθαροπούλου, Γενική Γραμματέας
4. Ελίζα Αντωνιάδου, Ταμίας
5. Δημήτρης Διαμαντίδης
6. Χαράλαμπος Δημητριάδης
7. Κυριάκος Λιάσκος